Regulamin

REGULAMIN SERWISU

ORAZ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USUG PROJEKTOWYCH DLA PROJEKTÓW GOTOWYCH

 

1.Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.      Pracownia ABEGOR – Anna Adamczyk-Wiraszka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia ABEGOR Anna Adamczyk-Wiraszka, identyfikująca się numerem REGON: 361879946 oraz NIP: 8661706391, adres e-mail: biuro@abegor.pl;

1.2.      Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Pracownię ABEGOR, znajdujący się pod adresem: https://abegorwnetrza.pl;

1.3.      Regulamin–niniejszy regulamin dostępny na stronie: https://abegorwnetrza.pl/regulamin;

1.4.      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub może zgodnie z Regulaminem zawrzeć Umowę z Pracownią ABEGOR;

1.5.      Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Pracownią ABEGOR czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego) lub Klient będący osobą fizyczną zawierającą z Pracownią ABEGOR umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego), a także każda inna osoba, która może być uważana za konsumenta w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego;

1.6.      Umowa – umowa zawarta pomiędzy Pracownią ABEGOR a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług projektowych, na zasadach określonych w Regulaminie;

1.7.      Usługa projektowa – usługa polegająca na dopasowaniu przez Pracownię ABEGOR wybranego przez Klienta Projektu do całości lub części wnętrza domu lub mieszkania Klienta oraz przygotowanie innych materiałów zgodnie z zakupionym Pakietem;

1.8.      Projekt – gotowe materiały projektowe mające na celu przedstawienie wizji całości lub części wnętrza domu lub mieszkania Klienta;

1.9.      Pakiet – wybrany przez Klienta zestaw materiałów składających się na Projekt, które mają zostać dopasowane przez Pracownię ABEGOR w ramach świadczenia Usługi projektowej. Liczba i rodzaj materiałów, o których mowa w poprzednim zdaniu, jest zależna od wybranego przez Klienta Pakietu;

1.10.   Dopasowany Projekt – Projekt zaadaptowany przez Pracownię ABEGOR do całości lub części wnętrza domu lub mieszkania Klienta na podstawie informacji i materiałów przekazanych przez Klienta zgodnie z wybranym przez Klienta Pakietem;

1.11.   Formularz – formularz elektroniczny, którego wypełnienie i przesłanie przez Klienta inicjuje procedurę weryfikacji przez Pracownię ABEGOR możliwości świadczenia na rzecz Klienta Usługi projektowej;

1.12.   Wynagrodzenie – wynagrodzenie należne Pracowni ABEGOR za świadczenie Usług projektowych oraz udostępnienie Projektu płatne przez Klienta na zasadach i w wysokościach wskazanych w opisach Pakietów i Projektów zamieszczonych w Serwisie;

1.13.   Dane – dane Klienta, w tym dane osobowe, przetwarzane w celu realizacji Umowy;

1.14.   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

1.15.   Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

1.16.   Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

2. Postanowienia ogólne

2.1.      Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia Usług projektowych przez Pracownię ABEGOR.

2.2.      Pracownia ABEGOR kontaktuje się z Klientami za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

2.3.      Dane kontaktowe, pod którymi Klienci mogą szybko i efektywnie kontaktować się z Pracownią ABEGOR to:
2.3.1.         adres poczty elektronicznej: gotoweprojekty@abegorwnetrza.pl

2.3.2.         telefon: +48 797-731-840;

2.3.3.         adres: ul. Malborska 35, 30-646 Kraków.
2.4.      Wszystkie osoby korzystające z Serwisu mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez przejście do zakładki: „Regulamin” widocznej w Serwisie na dole strony – https://abegorwnetrza.pl/regulamin. Regulamin może również zostać pobrany w formie pliku PDF oraz wydrukowany.

2.5.      Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.Umowa o świadczenie Usług projektowych 

3.1.      W celu skorzystania z Usługi projektowej Klient wybiera spośród opcji dostępnych w Serwisie interesujący go Projekt oraz Pakiet.

3.2.      Po wyborze Projektu i Pakietu Klient wypełnia Formularz wskazując Dane Klienta oraz informacje o pomieszczeniu, którego dotyczy Projekt.

3.3.      Wraz z Formularzem Klient zobowiązany jest przesłać materiały wskazane przez Pracownię ABEGOR, w tym m.in. plany i rzuty pomieszczenia, zdjęcia wnętrz, wymiary pomieszczenia oraz informacje o preferencjach Klienta. Materiały przesłane przez Klienta powinny zostać przygotowane zgodnie z instrukcjami Pracowni ABEGOR znajdującymi się w Serwisie lub przekazanymi Klientowi indywidualnie przez Pracownię ABEGOR. Przesyłając Formularz Klient oświadcza, że został on wypełniony prawidłowo oraz, że podane w nim dane są prawdziwe, aktualne, kompletne i poprawne.

3.4.      Skuteczne przesłanie Formularza wymaga złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści za pomocą umieszczonych w Serwisie pól wyboru (tzw. „checkboxów”).

3.5.      Dostępne za pośrednictwem Serwisu informacje na temat Pakietów i Projektów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy, które zostały określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient wysyłając wypełniony Formularz wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 3.3. powyżej składa Pracowni ABEGOR ofertę zawarcia Umowy.

3.6.      W przypadku braku kompletu wymaganych informacji i materiałów, o których mowa w pkt 3.2. i 3.3. powyżej, Pracownia ABEGOR może wezwać Klienta do ich uzupełnienia. Przed przyjęciem oferty Klienta, Pracownia ABEGOR może zwrócić się do Klienta o dodatkowe informacje, wyjaśnienia i dokumenty.

3.7.      Pracownia ABEGOR informuje Klienta o przyjęciu lub odmowie przyjęcia oferty zawarcia Umowy złożonej przez Klienta w terminie do 4 (czterech) dni roboczych od dnia otrzymania oferty Klienta przez Pracownię ABEGOR wraz z kompletem wymaganych informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 3.2., 3.3. i 3.6. powyżej.

3.8.      Pracownia ABEGOR ma prawo odmowy przyjęcia oferty zawarcia Umowy złożonej przez Klienta w szczególności jeżeli dopasowanie Projektu według wytycznych Klienta byłoby niekorzystne ze względu jego funkcjonalność lub bezpieczeństwo użytkowania.

3.9.      W przypadku braku udzielenia odpowiedzi przez Pracownię ABEGOR w terminie wskazanym w pkt 3.7. powyżej przyjmuje się, że nastąpiła odmowa przyjęcia oferty zawarcia Umowy złożonej przez Klienta.

3.10.   Umowa zostaje zawarta, gdy Pracownia ABEGOR poinformuje Klienta o potwierdzeniu przyjęcia oferty złożonej przez Klienta. Takie potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi drogą mailową na adres wskazany przez Klienta w Formularzu.

3.11.   W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 3.10. zd. 2 powyżej Klient zobowiązany jest uiścić zaliczkę stanowiącą określony procent Wynagrodzenia Pracowni ABEGOR (stanowiąca równowartość Projektu).

3.12.   W terminie do 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania przez Pracownię ABEGOR zaliczki, o której mowa w pkt 3.11. powyżej, Pracownia ABEGOR przesyła Klientowi Projekt. Projekt zostanie przesłany Klientowi drogą mailową na adres wskazany przez Klienta w Formularzu.

3.13.   W terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Klienta Projektu Klient zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej do zapłaty ceny. Brak zapłaty uprawnia Pracownię ABEGOR do wstrzymania się ze świadczeniem na rzecz Klienta Usługi projektowej (w tym realizowania kolejnych etapów Usługi projektowej, o których mowa w pkt 4.1. Regulaminu).

3.14.   Pracownia ABEGOR może świadczyć na rzecz Klienta także inne usługi, których zakres i koszt podane są w Serwisie lub w ramach uzgodnionej pomiędzy Stronami oferty. Do tych usług pkt 3.2. – 3.13. powyżej stosuje się odpowiednio.

3.15.   Klient otrzyma Dopasowany Projekt w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia zapłaty całości ceny, o której mowa w pkt 3.13. powyżej. Strony w drodze indywidualnych uzgodnień mogą ustalić inny termin otrzymania Dopasowanego Projektu przez Klienta.

4.Świadczenie Usług projektowych

4.1.      Świadczenie Usług projektowych przez Pracownię ABEGOR może zostać podzielone na poniżej wskazane etapy:
4.1.1.  przygotowanie układu funkcjonalnego

4.1.2.  przygotowanie rysunków technicznych oraz rysunków mebli;

4.1.3. przygotowanie wizualizacji lub widoków 3D,  listy zakupowej, lub listy zakupowej wraz z cenami i ilością materiałów do zamówienia(w zależności od wybranego przez Klienta Pakietu).
4.2.      Po zakończeniu każdego z etapów, o których mowa w pkt 4.1. powyżej, Pracownia ABEGOR może przesłać Klientowi wyniki prac do akceptacji. W przypadku przesłania wyników prac przez Pracownię ABEGOR Klient zobowiązany jest do ich akceptacji bądź zgłoszenia uwag w terminie do 7 (siedmiu) dni. Po upływie terminu wskazanego w poprzednim zdaniu, w przypadku braku informacji ze Strony Klienta o akceptacji przesłanych wyników prac lub zgłoszeniu uwag przyjmuje się, że Klient zaakceptował w całości dany etap prac i nie zgłasza do niego żadnych uwag ani zastrzeżeń. Nie ogranicza to możliwości zgłoszenia uwag i zastrzeżeń, w zakresie w jakim Dopasowany Projekt nie jest zgodny z Umową lub przepisami prawa lub w jakikolwiek inny sposób Umowa nie została prawidłowo wykonana i takie uwagi mogą być zgłoszone w terminach przewidzianych przepisami prawa (bez względu na wyżej wskazany termin na zgłoszenie uwag).

4.3.      Po upływie wskazanego wyżej terminu 7 (siedmiu) dni lub po uzyskaniu od Klienta akceptacji wyników prac nad danym etapem Pracownia ABEGOR może przystąpić do realizacji kolejnego etapu świadczenia Usług Projektowych.

4.4.      Czas, w którym Klient dokonuje akceptacji poszczególnych etapów prac w ramach świadczenia Usługi projektowej, nie jest wliczany do terminów realizacji Usługi projektowej (w tym terminów, o których mowa w pkt 3.11. – 3.12. Regulaminu).

4.5.      Zgłaszane przez Klienta uwagi, o których mowa w pkt 4.2. powyżej nie mogą wpływać na podstawowe elementy wybranego Projektu i Pakietu. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia maksymalnie 2 (dwóch) uwag po zakończeniu każdego z etapów świadczenia Usługi projektowej. O zasadności wprowadzenia korekt na podstawie uwag Klienta (oraz formie i terminie ich wprowadzenia) informuje Pracownia ABEGOR. Jako korekty, o których mowa w niniejszym punkcie, nie będą rozumiane zmiany mające na celu doprowadzenie Dopasowanego Projektu do stanu zgodnego z Umową, a niniejszy punkt nie ogranicza możliwości zgłoszenia uwag i zastrzeżeń, w zakresie w jakim Dopasowany Projekt nie jest zgodny z Umową lub przepisami prawa lub w jakikolwiek inny sposób Umowa nie została prawidłowo wykonana.

4.6.      Czas, w którym Klient dokonuje akceptacji poszczególnych etapów prac w ramach świadczenia Usługi projektowej, nie jest wliczany do terminów realizacji Usługi projektowej (w tym terminów, o których mowa w pkt 3.11. – 3.12. Regulaminu).

4.7.      W przypadku, w którym prawidłowe świadczenie Usług projektowych przez Pracownię ABEGOR uzależnione jest od współpracy ze strony Klienta, w tym w szczególności dostarczenia przez Klienta odpowiednich informacji lub materiałów, brak takiej współpracy może mieć wpływ na jakość lub terminowość świadczonych przez Pracownię ABEGOR Usług projektowych.

4.8.      Niektóre Pakiety mogą obejmować indywidualne konsultacje z Pracownią ABEGOR. Konsultacje odbywają się w formie wymiany wiadomości mailowych lub telefonicznie (według wyboru Pracowni ABEGOR). Zakres, liczba i czas trwania konsultacji zależne są od wybranego przez Klienta Pakietu.

4.9.      W ramach wybranych Pakietów Klient otrzymuje listy zakupowe obejmujące produkty i materiały (lub ich zamienniki) wykorzystane w Projekcie. Pracownia ABEGOR zwraca uwagę, że dostępność ww. produktów i materiałów jest ograniczona czasowo i jest zależna od aktualnej oferty podmiotów trzecich. Różnice pomiędzy produktami lub materiałami uwidocznionymi w Projekcie a zawartymi w listach zakupowych, o których mowa powyżej, mogą wynikać z zastosowania zamienników produktowych. Elementy dekoracji oraz elementy wyposażenia uwidocznione w Projekcie takie jak: rolety, zasłony, firany, pościele, dekoracyjne poduszki, materace, kwiaty itd., nie są uwzględniane w listach zakupowych, oraz nie są wliczane w przybliżony koszt aranżacji wnętrza (jeżeli taki koszt podawany jest w ramach wybranego Pakietu). Elementy dekoracyjne i wyposażenia wnętrz widoczne na przekazanych Klientowi wizualizacjach, stanowią wyłącznie propozycję, zapewniającą spójność aranżacji, mającą na celu zainspirowanie Klienta i nie stanowią obowiązkowych elementów Projektu. W ramach świadczonych usług Pracownia ABEGOR nie dobiera ani nie projektuje sprzętu AGD, RTV lub innej elektroniki użytkowej. Podane przez Pracownię ABEGOR ceny produktów i materiałów zawartych w Projekcie lub w liście zakupowej mają charakter wyłącznie orientacyjny (kwoty podawane są na podstawie cen wskazanych przez producentów lub dostawców w publikowanych przez nich informatorach i cennikach).

4.10.   W zależności od wybranego Pakietu Klient może otrzymać informacje i materiały dotyczące mebli zamieszczonych w Projekcie. W przypadku wybrania przez Klienta Pakietu obejmującego przygotowanie przez Pracownię ABEGOR projektu mebli na zamówienie Klient zobowiązany jest do przekazania dodatkowych informacji, w tym dotyczących oczekiwanych wymiarów mebli. W przypadku projektów mebli na zamówienie Klient ma prawo do żądania wprowadzenia 1 (jednej) korekty w otrzymanym projekcie mebli na zamówienie.

4.11.   Pracownia ABEGOR nie odpowiada za różnice między faktycznymi wymiarami wnętrza, a wymiarami przyjętymi w Dopasowanym Projekcie w oparciu o informacje i materiały przekazane przez Klienta.

4.12.   Usługi projektowe świadczone są wyłącznie online, tj. bez konieczności wizyt w lokalizacjach i pomieszczaniach, których dotyczy Projekt.

4.13.   W wyniku zawarcia i wykonywania Umowy nie dochodzi do przeniesienia na Klienta jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych do Projektu lub innych efektów świadczenia Usług projektowych. Zapłata Wynagrodzenia uprawnia Klienta wyłącznie do jednokrotnej realizacji Projektu (licencja odpłatna niewyłączna, ograniczona co do liczby wykorzystań, bez prawa sublicencji). Upublicznianie, rozpowszechnianie bądź przekazywanie nieuprawnionym osobom trzecim Projektu, Dopasowanego Projektu lub innych efektów świadczenia Usług projektowych bez zgody Pracowni ABEGOR jest zabronione.

4.14.   Pracownia ABEGOR ma prawo do wykorzystywania Projektów oraz innych efektów świadczenia Usług projektowych na rzecz Klienta, w dowolnych celach, w tym marketingowych, sprzedażowych i reklamowych, w szczególności na swoich stronach internetowych, w mediach społecznościowych i portfolio prowadzonych zarówno online jak i w formie tradycyjnej.

5. Ceny i płatności

5.1.      Ceny Pakietów i Projektów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT).

5.2.      Płatność odbywa się w formie przelewu bankowego na podany przez Pracownię ABEGOR numer rachunku bankowego.

5.3.      Pracownia ABEGOR może wprowadzić także dodatkowe sposoby zapłaty, o których informacja zostanie odpowiednio uwidoczniona w Serwisie.

5.4.      Klient nie będący Konsumentem wyraża zgodę na wystawienie elektronicznej faktury VAT bez konieczności składania swojego podpisu oraz na jej doręczenie na podany przez Klienta adres e-mail.

5.5.      Rabaty otrzymane z różnych tytułów w ramach akcji promocyjnych organizowanych przez Pracownię ABEGOR nie łączą się z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie w Serwisie.

6.Korzystanie z Serwisu

6.1.      Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest połączenie urządzenia Klienta z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Klienta, stosownie do umów zawartych przez Klienta z operatorem telekomunikacyjnym.

6.2.      Pracownia ABEGOR może dostarczać Klientowi aktualizacje, uaktualnienia lub dodatkowe usługi związane z Serwisem.

6.3.      Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Pracowni ABEGOR i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań z tego tytułu. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie jakiejkolwiek umowy.

7.Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 

7.1.      Serwis dostępny jest dla wszystkich urządzeń Klientów spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne.

7.2.      Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Pracowni ABEGOR, system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
1.1.1.         urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu, a w szczególności może to być urządzenie pracujące pod kontrolną systemu operacyjnego Windows, iOS, Chrome OS, Linux, MacOS, Android; minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do strony internetowej Serwisu jest responsywny to: 1024×768;

1.1.2.         zaktualizowana przeglądarka internetowa z obsługą Java Script w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

1.1.3.         włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash oraz akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, Quick Time, Acrobat Reader w wypadku gdy Serwis poprosi o ich instalację;

1.1.4.         wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;

1.1.5.         aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

1.1.6.         informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.
7.3.      Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisu dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
1.1.7.         zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownej podstawy;

1.1.8.         zamieszczanie treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;

1.1.9.         dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

1.1.10.      przeprowadzanie w stosunku do Serwisu procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowania, demontowania, tłumaczenia, dekonstrukcji, adaptacji oraz stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego bądź ingerowanie w Serwis w jakikolwiek inny sposób;

1.1.11.      działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;

1.1.12.      zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnienie normalnego funkcjonowania całości bądź części Serwisu;

1.1.13.      zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Pracowni ABEGOR (lub podmiotów osobowo bądź kapitałowo powiązanych z Pracownią ABEGOR) lub osób trzecich;

1.1.14.      propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

1.1.15.      zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

1.1.16.      zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;

1.1.17.      zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających którekolwiek ze wskazanych powyżej treści.
7.4.      Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.

7.5.      W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Pracownia ABEGOR może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Klienta z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług.

7.6.      Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Pracownia ABEGOR niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

7.7.      Pracownia ABEGOR wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu pliki „Cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być one jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Klient nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

7.8.      Pracownia ABEGOR ma prawo sporządzenia dla konkretnych usług regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami.

8.Tryb postępowania reklamacyjnego

8.1.      Klienci mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z funkcji Serwisu lub Usługami projektowymi na adres mailowy Pracowni ABEGOR: biuro@abegor.pl.

8.2.      Reklamacja powinna zawierać:
1.1.1.    oznaczenie osoby reklamującej, ze wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących Klienta, w tym adresu mailowego;

1.1.2.    oznaczenie funkcji Serwisu lub Usługi projektowej, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.
8.3.      W przypadku braku wymaganych informacji, Pracownia ABEGOR może wezwać reklamującego do ich uzupełnienia.

8.4.      W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Pracownia ABEGOR może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

8.5.      Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Pracownię ABEGOR reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Pracownia ABEGOR niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną lub innym tożsamym kanałem. Pracownia ABEGOR dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

8.6.      W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym:
8.6.1.         zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

8.6.2.         zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

8.6.3.         skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
8.7.      Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych opisanych w pkt 8.6. powyżej mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

8.8.      Pracownia ABEGOR informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

9.Rozwiązanie Umowy

9.1.      Pracownia ABEGOR może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usług projektowych na rzecz Klienta albo wypowiedzieć Umowę jeżeli Klient:
9.1.1.  naruszał postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności postanowienia punktów 3, 4 i 7 Regulaminu;

9.1.2.  podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe informacje mające wpływ na prawidłowe wykonywanie Umowy przez Pracownię ABEGOR;

9.1.3.  znacząco utrudniał lub uniemożliwiał prawidłową realizację Usług przez Pracownię ABEGOR.
9.2.      Klient może wypowiedzieć Umowę jeżeli Pracownia ABEGOR:
9.2.1.  naruszała postanowienia Regulaminu, w szczególności postanowienia punktów 3 i 4 Regulaminu;

9.2.2.  znacząco utrudniała lub uniemożliwiała prawidłową realizację Usług projektowych.
9.3.      Okoliczności, o których mowa w pkt 9.1. i 9.2. powyżej stanowią ważne powody, o których mowa w art. 746 Kodeksu cywilnego (co nie ogranicza praw Klienta wynikających z innych ustaw, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego).

9.4.      Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Pracownią ABEGOR w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą mailową przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adresy wskazane w ppkt. 2.3.1. i 2.3.3. Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu.

9.5.      W przypadku wykonania przez Klienta prawa odstąpienia od Umowy w części dotyczącej świadczenia Usług projektowych po wykonaniu przez Pracownię ABEGOR części świadczenia, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, jeżeli został wcześniej poinformowany o tym, że będzie musiał zapłacić za tę część świadczenia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez Pracownię ABEGOR świadczenia, z uwzględnieniem cen Pakietów i Projektów wskazanych w Serwisie lub cen wskazanych w indywidualnych wycenach przekazanych Klientowi przez Pracownię ABEGOR. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów nie będących Konsumentami.

9.6.      Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta Pracownia ABEGOR informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:
9.6.1.    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

9.6.2.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

9.6.3.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.6.4.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9.7.      Wyrażenie przez Konsumenta zgód, o których mowa w ppkt 9.6. powyżej, następuje poprzez zaznaczenie przez Konsumenta odpowiednich checkboxów przed wysłaniem Formularza. Przed zawarciem Umowy Konsument informowany jest o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

10.Ochrona danych osobowych

10.10. Pracownia ABEGOR określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług na rzecz Klienta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania przez Klienta może skutkować niemożnością prawidłowego świadczenia Usługi.

10.11. Pracownia ABEGOR przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów oraz starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Pracownia ABEGOR zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Pracownia ABEGOR sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usług projektowych.

10.12. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

10.13. Klient ma prawo wglądu do podanych Danych, w tym danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w zakresie w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy.

10.14. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta przez Pracownię ABEGOR znajdują się w oddzielnej polityce prywatności udostępnianej w Serwisie. https://abegorwnetrza.pl/polityka-prywatnosci

11.Dodatkowe zastrzeżenia prawne

11.1.   Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, zdjęć, grafik, rysunków i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę lub Pracownię ABEGOR, bez zgody Pracowni ABEGOR jest zabronione.

11.2.   Pracownia ABEGOR informuje, że projekty, zdjęcia, plany, rzuty, rysunki i wizualizacje zamieszczone w Serwisie mogą różnić się w zależności od indywidualnych ustawień urządzenia Klienta (co dotyczy m.in. kolorów, proporcji itd.).

 

12.Obowiązywanie i zmiana Regulaminu

12.1.   Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem. W przypadku Konsumentów, właściwość prawa ustalana jest zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym ochrony praw konsumenta.

12.2.   Pracownia ABEGOR ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. Pracownia ABEGOR może zmienić Regulamin, z uwzględnieniem zachowania uprawnień Klientów oraz konieczności ich odpowiedniego poinformowania.

12.3.   Po zmianie Regulaminu, Klient zostanie powiadomiony o nowej treści Regulaminu drogą mailową (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) oraz przy pierwszym logowaniu do Serwisu. Korzystanie z Serwisu w takim wypadku uzależnione będzie od akceptacji zmienionego Regulaminu.

12.4.   Pracownia ABEGOR ma prawo wprowadzać zmiany cen poszczególnych Pakietów i Projektów wskazanych bezpośrednio w Serwisie, jednak nie będą one miały zastosowania do zobowiązań Klienta powstałych przed tym jak Klient zostanie poinformowany o tych zmianach.

12.5.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pracownią ABEGOR, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres Pracowni ABEGOR wskazany w pkt. 2.3.3. Regulaminu.

12.6.   Pracownię ABEGOR nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Pracownia ABEGOR zobowiązana jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

12.7.   Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

12.8.   Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.08.2021 roku.

 

Załącznik do Regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy
_____________________

Miejscowość, data

Pracownia ABEGOR Anna Adamczyk-Wiraszka

ul. Malborska 35

30- 646 Kraków

Imię i Nazwisko:                                     ________________________________
Ulica:                                                     ________________________________
Kod pocztowy:                                       ________________________________

Oświadczam, że odstępuję od umowy     ________________________________ 

Wyrażam zgodę na dokonanie zwrotu zrealizowanych przeze mnie płatności na:
1.1.A.                                         [_] podany poniżej rachunek bankowy w formie przelewu bankowego,

1.1.B.                                         [_] podany poniżej adres w formie przekazu pocztowego. 

Dane do przelewu bankowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji A.):
Numer rachunku bankowego:                ________________________________

Imię, nazwisko:                                    ________________________________

Adres:                                                 ________________________________

                                                            ________________________________
Adres do przekazu pocztowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji B.):
Imię, nazwisko:                                    ________________________________

Adres:                                                 ________________________________

                                                           ________________________________

 

__________________________________

Czytelny Podpis